FA EN
 • kitchenshow2017
 • Slide02
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide05
 • Slide06
 • Slide07
 • Slide08
 • Slide09
1 2 3 4 5 6 7 8 9
html slideshow by WOWSlider.com v5.4
 • قوانین و مقررات عمومی شرکت در نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد کیش

  درخواست مشارکت و تخصیص غرفه
  شرکت کننده بايستی با اطلاع از کلیه اطلاعات و مقررات مربوط، برگ درخواست مشارکت را تكمیل و حداکثر تا تاريخ15 بهمن ماه 1395به دبیرخانه نمايشگاه به شماره فکس 02189775673 ارسال نمايد.
  برگزار کننده در پذيرش يا رد درخواستها مجاز می باشد .
  غرفه و محوطه نمايشگاه طبق تاریخ اعلام شده در جدول زمان های مهم به متقاضیان واگذار می شوند .
  تعیین محل غرفه با هماهنگی برگزارکننده امكان پذير است و شرکت کنندگان حق مداخله در تعیین مكان غرفه را بصورت يک جانبه ندارند . شرکت کننده مجاز نمی باشد غرفه تخصیص يافته را به شخص ثالث واگذار، مشارکت و يا تفويض نمايد .
  شرایط و نحوه پرداخت
  30 درصد کل مبلغ پرداختی بايستی قبل هنگام ثبت نام و همراه با فرم های مشارکت و مابقی آن تا تاريخ اعلام شده در جدول زمان های مهم به برگزارکننده پرداخت شود.
  شرکت کنندگان موظفند مبلغ پرداختی را به حساب اعلام شده از سوی برگزارکننده واريز و رسید آنرا درموعد مقرر به برگزارکننده )دبیرخانه نمايشگاه مذکور( تسلیم نمايند.
  هزينه آب و برق و تلفن و خدمات اضافی مطابق با مصرف متقاضی محاسبه و دريافت میگردد .
  به آن دسته از متقاضیانی که صد در صد پرداخت را در موعد مقرر انجام داده باشند اجازه مشارکت داده خواهد شد .
  برگزارکننده می تواند از تحويل کالاها و اموال آن دسته از شرکت کنندگانی که به هر دلیل نسبت به تسويه بدهی خود در موعد مقرر اقدام نكرده باشند تا زمان استیفای کامل حقوق خود خودداری نمايد .
  انصراف شرکت کننده از مشارکت در نمايشگاه تا يک ماه قبل از افتتاح نمايشگاه با کسر 30 درصد از کل مبلغ پرداختی مجاز می باشد. در صورت انصراف در طول يک ماه قبل از گشايش نمايشگاه، شرکت کننده هیچ حقی نسبت به مبالغ پرداخت شده ندارد .
  در صورت بروز هرگونه حادثه خارج از اختیار و کنترل برگزارکننده که منجر به عدم برگزاری نمايشگاه گردد و يا در نحوه برگزاری آن خلل وارد آيد، شرکت کننده حق اعتراض و درخواست استرداد وجوه پرداختی را نخواهد داشت.
  شرایط نمایش کالا و تجهیزات
  نمايش يا عرضه کالاهايی که مخالف و معرض با شئونات جمهوری اسلامی ايران باشد ممنوع است .
  مسئولیت حفظ و نگهداری کالا از هنگام ورود کالا تا خروج آن از محوطه نمايشگاه، در طول ساعات کار و باز بودن درب سالن و بازديد از نمايشگاه بر عهده شرکت کنندگان است اما در خارج از ساعات مذکور حفظ و نگهداری کالا بر عهده برگزارکننده می باشد .
  نمايش و يا عرضه محصولات و بروشور و بسته های تبلیغاتی با عنوان مجعول خلیج و ...ممنوع می باشد .
  شرکت کنندگان می توانند پس از کسب موافقت کتبی برگزارکننده به نمايش عملی کالاها و ماشین آلات خود اقدام نمايند. رعايت کلیه اقدامات احتیاطی دراين موارد بر عهده شرکت کننده بوده و برگزار کننده در اين مورد مسئولیتی نخواهد داشت. شرکت کنندگان ملزم به جبران هر نوع خسارت احتمالی ناشی از نمايش عملی کالاها و ماشین آلات خود به تشخیص مقامات ذيصلاح می باشند .
  حضور شرکت کنندگان و يا نمايندگان مطلع آنها در طول ساعات بازديد ازنمايشگاه جهت پاسخگوئی به سؤالات و مراقبت ازاموال الزامی است .
  ساخت و آماده سازی غرفه ها
  غرفه های نمايشگاه با تجهیزات استاندارد نمايشگاه شامل موکت کف، پانل بندی اطراف، کتیبه سردرب غرفه، نور متعارف، پريز برق 220 ولت، میز و صندلی 48 ساعت قبل از آغاز نمايشگاه ساخته و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
  تامین ساير تجهیزات و ملزومات اضافی ، تزئینات ،غرفه آرائی، چیدمان کالاهی نمايشگاهی و آماده سازی نهائی غرفه بعهده شرکت کنندگان می باشد.
  هزينه تجهیزات اضافی و ساير خدمات بیشتر مورد نیاز غرفه داران جداگانه محاسبه و دريافت خواهد شد.
  در صورتیكه شرکت کننده خود راساً اقدام به ساخت غرفه نمايد، بايد نقشه های ساخت غرفه را 20 روز قبل از گشايش نمايشگاه به برگزارکننده تحويل دهد. همچنین موظف است نسبت به معرفی پیمانكار ساخت غرفه خود به برگزارکنند اقدام نمايد و بعد از تايید برگزارکننده و پرداخت چک تضمین) 50 % کل هزينه مشارکت در نمايشگاه( به عنوان وديعه به برگزارکننده برای تخلیه غرفه و سالن اقدام به ساخت نمايد .
  چنانچه شرکت کننده بخواهد در طرح ارائه شده اصلاحات يا تغییراتی انجام دهد بايد نظر موافق برگزارکننده را جلب نمايد .
  چنانچه شرکت کننده از طرح تصويب شده عدول نمايد برگزارکننده مجاز است نسبت به تخريب تأسیساتی که برخلاف مقررات ساخته شده اند مبادرت کرده و خسارت وارده را از شرکت کننده اخاذی نمايد .
  کلیه عملیات اجرايی، چیدن کالا و آرايش و آماده سازی غرفه ها بايد 24 ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به اتمام برسد و کلیه وسائل اضافی و صندوق های خالی از محوطه نمايشگاهی خارج گردد .
  شرکت کننده مكلف است خسارات وارده به تجهیزات، غرفه، سالن يا محوطه نمايشگاه را بر طبق ارزيابی کارشناسان به برگزارکننده پرداخت نمايد .
  برگزارکننده نظافت کلی نمايشگاه را بر عهده خواهد داشت. شرکت کنندگان مسئول نظافت غرفه های خود می باشند که همه روزه بايستی قبل از شروع ساعت بازديد انجام گیرد .
  برگزار کننده جهت سهولت غرفه داران پیمانكاران معتبر غرفه ساز را شنااسائی و در موعد مقرر اعلام می نمايد.
  برگزار کننده يک شرکت معتبر را جهت تامین و اجاره دادن تجهیزات اضافه مورد نیاز غرفه داران و تزئینات غرفه ها شناسائی و معرفی می نمايد.
  سیستم برق غرفه ها
  برق قابل استفاده فقط بر اساس ظرفیت موجود در نمايشگاه واگذار میگردد .
  شرکت کننده رأساً مجاز به استفاده از برق سالن بدون مجوز مسئولین برق نخواهند بود و در صورت نیاز به برق بیشتر پس از پرداخت هزينه های مربوطه نسبت به نصب برق لازم توسط مسئولین برق اقدام خواهد شد .
  نصب و استفاده از برق سالن فقط از سوی مسؤولین فنی و برق انجام می پذيرد .
  هزينه انشعاب اختصاصی برق 3فاز برای غرفه های خودساز و ساير متقاضیان بصورت جداگانه ومطابق تعرفه مرکز نمايشگاهی دريافت می گردد.
  غرفه سازان به منظور تامین روشنايی غرفه ها می بايستی از سیستم روشنايی کم مصرف )همانند لامپ های LED ، SMD و ... ( استفاده نموده و مجاز به استفاده از پروژکتورها و لامپهای پر مصرف ) هالوژن معمولی، گازی ، رشته ای و مدادی و ...( نمی باشند در غیر اينصورت مشمول پرداخت جريمه خواهند شد.
  غرفه سازان جهت تامین برق مورد نیاز غرفه خود موظف به تامین و استفاده از کابل 3 رشته برای برق تكفاز و کابل 5 رشته برق برای 3 فاز می باشد. )بدنه کلیه چراغ ها و تجهیزات می بايست به سیستم ارت متصل گردند.(
  غرفه سازان موظف به نصب جعبه فیوز مینیاتوری همراه با کلید حفاظت جان در مسیر انشعاب برق غرفه های خود می باشند.
  کتاب ویژه نمایشگاه)کاتالوگ)
  برگزارکننده نسبت به تهیه کتاب ويژه)کاتالوگ( نمايشگاه اقدام خواهد نمود .
  شرکت کنندگان بايستی فرم مربوط به کتاب ويژه )کاتالوگ( نمايشگاه را به زبانهای فارسی و انگلیسی تكمیل و تا تاريخ معین شده طبق جدول زمان های مهم به برگزارکننده ارائه نمايند. کلیه مطالب اين فرم بايستی بوسیله ماشین تحرير يا رايانه تكمیل شود. مسئولیت هرگونه نقض ناشی از تكمیل آن بر عهده شرکت کننده می باشد .
  تبلیغات و درج آگهی در کتاب نمايشگاه مشمول هزينه جداگانه می باشد، که مطابق تعرفه که از سوی مجری و يا ناشر در اختیار قرار می گیرد خواهد بود.
  انتشارات، تبلیغات عكاسی و خطاطی
  شرکت کنندگان مجاز به تبلیغ برای کالاهای خود از طريق تبلیغات منفی برای کالاهای مشابه ساير شرکت کنندگان يا رقبای تجاری خود نیستند .
  نصب هر گونه بلندگو و يا وسائل ديگری که موجب مزاحمت ساير شرکت کنندگان را فراهم نمايد يا سبب ازدحام بیش از حد بازديدکننده يا مختل شدن نظم سالن و تردد گردد اکیداً ممنوع است و در موارد استثنايی کسب موافقت قبلی برگزارکننده ضروری است .
  برگزارکننده حق دارد از هر قسمت نمايشگاه عكس و يا فیلم تهیه کند و اين عكسها ممكن است برای درج در انتشارات نمايشگاه مورد استفاده قرار گیرد و شرکت کنندگان در نمايشگاه هیچگونه ادعايی از بابت حق الامتیاز نخواهند داشت .
  عكاسان و خطاطان مجاز به گرفتن عكس، فیلم يا انجام خطاطی در نمايشگاه نیستند مگر با موافقت قبلی برگزارکننده و با رعايت شرايط و ضوابط مقرر .
  شرکت کنندگان مجاز به نصب هیچگونه شعار، تابلو و نوشته بر روی ديوارهای نمايشگاه و خارج از محوطه غرفه خود نمی باشند .
  نمايش کالاهای خارجی و يا تبلیغ برای آنها از هر طريق در غرفه هايی که جهت نمايش کالاهای داخلی در اختیار شرکت کننده، قرار گرفته ممنوع است. در صورت مشاهده هر يک از موارد فوق مشارکت شرکت کننده، مشارکت خارجی تلقی شده و هزينه های غرفه به صورت ارزی محاسبه و مابه التفاوت اجاره آن دريافت خواهد گرديد .
  نصب هر گونه بیلبورد و بنر در فضاهای عمومی سالن و يا محوطه ورودی نمايشگاه می بايستی با هماهنگی برگزار کننده انجام پذيرد.
  بیمه واقدامات ایمنی
  شرکت کنندگان مسئول حفظ و نگهداری اقلام نمايشی ، کالاها و وسائل خود می باشند و ضروری است غرفه ها، کالاهای نمايشی و وسائل و لوازم شخصی و کارکنان خود را در مقابل خسارات آتش سوزی، اتفاقات، تصادفات و ساير خطرات بیمه نمايند .
  شرکت کننده مسئول اتفاقات و تصادفات وارده به کارکنان خود و يا افراد ثالث بوده و برگزارکننده در اين زمینه تعهدی ندارد .
  شرکت کنندگان موظفند هرگونه اشیای قابل اشتعال از قبیل جعبه و کارتن های خالی و وسائل بسته بندی را از محل سالنهای نمايشگاه خارج نمايند و از نگهداری آنها در مسیر کابلهای برق و پشت پانلها اکیداً خودداری نمايند. به منظور نگهداری اين قبیل اجناس از طرف برگزارکننده مكانی در نظر گرفته خواهد شد .
  جبران خساراتی که در نتیجه اهمال شرکت کننده وارد شود بطور کامل بر عهده شرکت کننده خواهد بود .
  نگهداری چراغهای بدون حفاظ و يا وسائل شعله زا و آتش زا در درون غرفه و سالن نمايشگاه ممنوع و همچنین نگهداری هرگونه وسائل آتش زا مانند نفت، بنزين، تینر، الكل و . . . بدون هماهنگی قبلی با برگزارکننده و اخذ مجوز کتبی ممنوع می باشد .
  تخلیه فضای نمایشگاهی و تحویل سالن ها به برگزار کننده
  جمع آوری و بسته بندی کالاهای مورد نمايش بايد يک روز پس از پايان نمايشگاه انجام گیرد .
  حداکثر زمان جمع آوری و تخلیه کالا و برچیدن غرفه و تحويل محل آن توسط شرکت کنندگان به برگزارکنندگان 2 روز پس از اختتام نمايشگاه می باشد .
  چنانچه شرکت کننده ای نتواند ظرف مدت تعیین شده غرفه را تخلیه نمايد برگزار کننده مسئولیتی در قبال حفظ و نگهداری کالا و سیستم غرفه بندی شرکت کننده نخواهد داشت .
  در صورت عدم تخلیه و تحويل بموقع غرفه، برگزارکننده مجاز است نسبت به تخريب غرفه و جابجايی کالاها اقدام نمايد. بديهی است هزينه تخريب غرفه و جابجائی کالاها و ساير هزينه هايی که برگزارکننده از اين بابت متحمل میگردد از شرکت کننده دريافت خواهد گرديد .
  در صورتیكه به علت بروز اختلاف از خروج کالای شرکت کنندگان جلوگیری شود به کالای آنها هزينه انبارداری تعلق می گیرد .
  در صورتیكه شرکت کننده جهت رفع اختلاف يا تسويه حساب به موقع و خروج کالاها اقدام نكند کلیه کالاها پس از يک ماه به نفع برگزارکننده ضبط خواهد شد و در صورتیكه ارزش رسمی اجناس ضبط شده کمتر از هزينه های مربوطه و خسارات وارده باشد برگزار کننده می تواند نسبت به دريافت مابه التفاوت آن اقدام نمايد .
  ورود و خروج کالا ) امورگمرکی(:
  ورود کلیه کالاها از سرزمین اصلی به منطقه آزاد کیش مجاز است .
  ورود و ترخیص کالاهای خارجی جهت نمايشگاههای بین المللی بصورت موقت مشروط بوده ، و در صورت ترخیص قطعی کالاها در پايان نمايشگاه عوارض و هزينه های بندری وگمرکی آن مطابق مقررات و ضوابط دريافت خواهد شد.
  خروج کلیه کالاهايی که از سرزمین اصلی به منطقه  آزاد کیش وارد شده اند تنها با ارائه برگه اظهارنامه گمرکی و برگه بارنامه هوايی يا دريايی که در هنگام ورود به منطقه........ ، اخذ شده است امكان پذير میباشد . و شرکت کنندگان و شرکت های حمل و نقل و يا ترخیص کالا موظفند کالاها و تجهیزات نمايشگاهی را هنگام ورود به منطقه و مبادی گمرکی نزد گمرگات اظهار و ثبت نمايند تا هنگام بازگشت و خروج با محدوديت و مشكلی  مواجه نگردند.
  در مورد ورود کالا از طريق مسیر هوايی به منطقه ........، کلیه شرکت کنندگان موظفند علاوه بر رعايت بند فوق، فهرست کاملی از نوع کالا، تعداد، وزن و نام کشور تولیدکننده و يا بارنامه حمل هوائی را حداکثر تا يک هفته قبل از ورود کالا، به دبیرخانه نمايشگاه ارسال نمايند .
  خروج و ورود کالاها به داخل نمايشگاه بايستی با نظارت و براساس دستورالعملهای برگزارکننده صورت پذيرد .
  پرداخت کلیه هزينه ها و هماهنگی آن جهت حمل و ترخیص کالا از گمرکات به محل نمايشگاه بعهده شرکت کننده می باشد .
  برگزارکننده بمنظور هماهنگی و اقدام بموقع يک پیمانكار را بعنوان کارگزار حمل و نقل و امور گمرکی معرفی می نمايد .
  شكایات و تخلف از مقررات
  دعاوی احتمالی شرکت کنندگان در نمايشگاه علیه برگزارکننده )در مورد غرفه و شرايط مربوط به آن و ساير اختلافات( بايد کتباً به برگزارکننده منعكس گردد.اين دعاوی تا يک ماه بعد از پايان نمايشگاه قابل رسیدگی خواهد بود .
  برگزارکننده مجاز است غرفه شرکت کنندگانی که مقررات را رعايت نكنند در هر زمان که صلاح بداند تعطیل نمايد و در اين صورت شرکت کنندگان هیچگونه حقی برای مطالبه مبالغ پرداخت شده نخواهند داشت .
  سیستم ارتباطات
  اينترنت رايگان بی سیم در طول برگزاری نمايشگاه در سالن ها قابل استفاده می باشد.
  *شرکت کنندگان و غرفه داران جهت دريافت اينترنت اختصاصی می توانند با مراجعه به نماينده پیمانكار ارائه دهنده اينترنت مستقر در غرفه کافی نت نمايشگاه جنب درب ورودی سالن 1 ، با پرداخت هزينه مربوطه استفاده نمايند.
  روادید میهمانان خارجی
  ورود مستقیم از خارج از کشور به منطقه آزاد نیاز به اخذ ويزا ندارد ولی آن دسته از میهمانان خارجی که ابتدا به سرزمین اصلی وارد شوند و يا بعد از نمايشگاه قصد ورود به ديگر مناطق کشور را داشته باشند بايستی نسبت به تقاضای ويزا در موعد مقرر اقدام نمايند .
  برای درافت رواديد میهمانان خارجی ارسال تصوير پاسپورت و مدارک مورد نیاز بانضمام هزينه مترتب از سوی شرکت کننده الزامی می باشد.
  صدور کارت شناسائی
  کلیه مشارکت کنندگان می بايستی فرم صدور کارت شناسايی مربوط به غرفه داران را تكمیل و در موعد مقرر به دبیرخانه نمايشگاه ارسال نمايند
  الصاق کارت شناسايی در طول مدت نمايشگاه الزامی می باشد .
  رعايت شئونات اسلامی برای تمامی غرفه داران نمايشگاه الزامیست .
  حضور در غرفه از زمان بازگشايی سالن تا زمان بسته شدن سالن الزامیست .
  مشخصات و اطلاعات اتباع خارجی غرفه دار بايستی در اختیار دبیر خانه نمايشگاه قرار گیرد.

  ا

   

لینک های مفید خدمات الکترونیکی اطلاعات بازرگانی کشورها تماس با ما
تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بهشتی، خیابان عبادی، پلاک 15، واحد 5
تلفن تماس : 9-88556368 (021)
دورنگار : 89775673 (021)
پست الکترونیک : kitchenshow.ir@gmail.com